Attila Bajari ez egy baromi jó kérdés, és hosszú távon senki nem tudja rá a választ. (valszínűleg nem lesz rá szükség) Viszont rövid távon nehéz elképzelni egy olyan vállalkozást, akinek nincs szüksége magára a számlaképre már pedig az xml-ben egyelőre ez nincs benne. Ha pedig így van, akkor az OCR segít majd abban, hogy a NAV xml és a számlakép összefésülődjön. Képzeld csak el, ott a számlaadat de nincs hozzá számla. Kifizeted? :)

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store